<<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  >> 
Trinity 11 1st September 2019
Runcton Holme Trinity 11 1st September 2019 Baptism: Freya May Owen

Trinity 12 8th September 2019
Trinity 12 8th September 2019

Trinity 13 15th September 2019
Trinity 13 Baptism of Daniel James Shelden 15th September 2019

Trinity 14 22nd September 2019
Trinity 14 22nd September 2019

Michael and all Angels Trinity 15 29th September 2019
Michael and all Angels Trinity 15 29th September 2019

Trinity 16 6th October 2019
Trinity 16 6th October 2019

4th June 2017
Whit Sunday    4th June 2017

18th June 2017
First Sunday after Trinity 18th June 2017

25th June 2017 
2nd Sunday after Trinity  Patronal Festival St. Peter and St. Paul  25th June 2017 

First and Second Sunday of Advent, 3rd and 10th December 2017
First and Second Sunday of Advent 2017

  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9